Skolens faglighedsforståelse

Skolen har et bredt faglighedsbegreb, idet vi opfatter faglighed som et samspil mellem det fagfaglige, det kreative og det dannelsesmæssige.

Skolen ønsker at tilbyde en undervisning med høj faglighed og med kvalitet, kreativitet og dybde. Vi lever dog i et samfund, hvor der også stilles store til sociale kompetencer. Af den grund lægger vi også stor vægt på den faglighed, der knytter sig til barnets almene dannelse og på oplevelsen af nærvær, glæde og fællesskab.

Det er vores overbevisning, at den varme relation og den gode stemning går forud for den gode læring. Vi arbejder derfor målrettet på at skabe en god psykologisk ilt i læringslokalet. 

I det daglige samspil med andre, at børnene lærer noget om sig selv og udvikler sig menneskeligt set. Vi finder derfor stor værdi i at bibringe børnene nogle gode sociale færdigheder.  De skal lære at se hinanden, samarbejde samt viser rummelighed og medfølelse. Herudover vil vi gerne lære den enkelte at lytte til andre, men også at tage stilling og fremføre sin egen overbevisning.

Set i henhold til dette faglighedsbegreb opfattes skolefagene som forskellige indgangsvinkler til både elevens fag-faglige uddannelse og til elevens almene personlige dannelse.

Hvert fag har sin egen kerne, der er væsentlig for, at eleven kan tilegne sig det pågældende fagområde. Samlet set bidrager de alle til elevens uddannelse og almene dannelse.

Vigtigt er det derfor, at de enkelte fagområder ikke opleves stykvis og delt. Fagområderne skal bidrage til hinandens forståelse og til de sammenhænge og den helhedsopfattelse, eleven skal tilegne sig. Fx har de musiske og praktiske fag ikke blot deres egen faglige identitet, men de bidrager alle på samme tid til dannelsesprocessen. Vi ser det derfor som alle fags opgave at forberede eleverne til deltagelse i et samfund med demokrati, medbestemmelse, medansvar, pligter og folkestyre.

Høj Fag-faglighed

Som skole er vi ambitiøse på elevernes vegne og har ”høj faglighed” som en af vores grundværdier. Skolen målretter derfor sin undervisning efter et højt fagligt niveau for den enkelte elev. Vi sigter meget gerne mod de høje karakterer, men vi sigter også efter at udvikle den elev, der har svært ved faget, hvormed vi stiller afpassede krav til alle elever. Ikke alle elever er lige gode, men alle kan blive bedre.

Når skolen ønsker at tilbyde eleverne en høj faglighed, er målet både at tilbyde en meget solid indføring i fagområderne, men også en bred almen forståelsesramme.

Fagmålet for skolen er at tilbyde en undervisning, der formår at komme ud af bøgerne, og som i høj grad sigter mod at undervisningsstoffet bliver brugbart og virkelighedsnært for den enkelte. Høj faglighed er derfor målrettet en funktionel viden, som den enkelte kan sætte i sammenhæng med sin øvrige viden. En viden som den enkelte formår at bruge i praksis, i nye sammenhænge og ikke mindst til sin egen stillingtagen.

Funktionel viden ser vi som en vigtig forudsætning for, at den enkelte på lang sigt erhverver sig en handlekompetence, der er den enkelte til gavn i mødet med et kompliceret samfund. I tilknytning hertil at den enkelte lærer at forholde sig kritisk, tage stilling og finde vej mellem den erhvervede indsigt og de personlige, etiske og samfundsmæssige værdier.

Som supplement til fagområderne tilbyder skolen understøttende undervisning. Endvidere tilbydes der også ekstratimer, støtteundervisning og specialundervisning til de elever, hvor dette er behovet. Der undervises desuden i EDB på 4. og 6. klassetrin.

For at opfylde skolens faglige ambitioner sigtes der efter et højt didaktisk niveau hos personalet. Skolen har en veluddannet og meget engageret lærerstab, der formår at skabe gode relationer samt evner at arbejde både struktureret og målrettet.

For at kunne imødekomme vores faglige ambitioner lægges der vægt på, at lærerne har den tilstrækkelige tid til forberedelse, og at lærerne løbende deltager i efteruddannelse. Desuden er ledelsen med i klasseundervisningen før medarbejdernes udviklingssamtaler, og der anvendes intern supervision og kollegial respons til den løbende kvalificering af vores handlinger i praksis.

På skolen udvikles høj faglighed ved:

 • at der undervisningsdifferentieres
 • at undervisningens form varieres, så der over tid bliver plads til formidling, engagement,
 • kreativitet, medindflydelse, tværfaglighed, samarbejde, færdigheder, fordybelse,
 • problemløsning, evaluering og refleksion.
 • at undervisningen i perioder tilrettelægges projektorienteret, så eleven selv skal være aktivt
 • handlende for tilegnelsen af det faglige stof
 • at fagene tilbyder fordybelse og bevidst arbejder på at ”fremtvinge” refleksion hos eleverne
 • at der over året afvikles fagdage for fordybelse, hvor man har samme fag hele dagen
 • at der årligt arbejdes med projektarbejde i en fast progression årene igennem
 • at undervisningen integrerer IT og andre fagudviklende hjælpemidler
 • at der afvikles understøttende undervisning ud fra elevernes aktuelle behov
 • at der kan tilbydes specialundervisning og støtteundervisning
 • at bogmaterialer og andre undervisningsmaterialer løbende fornyes
 • at lærersamarbejdet foregår i teams, der koordinerer indsatsen omkring eleverne
 • at lærerne løbende efter- og videreuddannes både fagligt og pædagogisk

Faglig målsætning

På skolen målsættes undervisningen i alle fag ud fra Fælles Mål, der ligeledes sætter mål for fagene i folkeskolen. Skolen afvikler desuden grundskolens afgangsprøve efter 9.kl.

På enkelte fagområder har skolen valgt at supplere fagmålene for undervisningen med et tillæg til læseplanen:

For faget dansk:

 • Tillæg til læseplanen i dansk i form af en undervisningsplan for dramaaktiviteter
 • Tillæg til læseplanen i dansk i form af en undervisningsplan for projektarbejde

For Klassearbejde -hvor klasselæreren er tovholder:

 • Tillæg til læseplanen i form af en undervisningsplan for færdselslære
 • Tillæg til læseplanen i form af en undervisningsplan for uddannelse, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering