Årligt fokuspunkt for evaluering af skolens samlede undervisning

Ud fra friskoleloven er skolen forpligtet til regelmæssigt at foretage evalueringer af den samlede undervisning.

I friskoleloven § 1b stk. 3 står der følgende:

”Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen” Skolen beslutter selv, hvordan man vil foretage evalueringen.

Ud fra vejledning fra ministeriet har Lyngbjerggårdskolen valgt at gøre det således, at vi årligt udvælger et fokusområde ud for en større evaluering og opfølgning.   

 

Skolens fokusområder for evaluering har i de sidste år været følgende:

Fokusområde for 2018:

Det synes meget tydelig for ledelsen at skolens værdier og måden hvorpå vores værdigrundlag er integreret i skoledagen er meget påskønnet blandt forældrene. Dette ser skolens ledelse som en bekræftelse af, at værdigrundlaget er en synlig og mærkbar del af skoledagen og at skolens værdier reelt er med til at sætte retning for, hvorledes skolen præger børnene.

Da skolens ledelse gerne vil bevare værdigrundlagets store betydning for skolens virke, og da det er meget lang tid siden at værdigrundlaget er blevet evaluret, redfineret og kvalificeret, vil vores værdigrundlag være skolens ”evalueringsområde” for 2018. Det er ikke et mål at værdigrundlaget helt skal fornyes, men i stedet at værdierne, og det vi forstår hermed, skal drøftes, genfortolkes og evt. ny-defineres: Dette så de står endnu stærkere for alle personaler, og så de vedvarende kan beholde deres ”værdi” og dermed sætte retning for vores daglige praksis.   

Værdigrundlaget vi blive evalueret ved strukturerede pædagogiske drøftelser blandt personalet og i bestyrelsen. Desuden vil pædagogisk udvalg og ledelsen løbende arbejde hermed igennem hele kalenderåret. 

 

Fokusområde for 2017:

Vores fokuspunkt for skoleåret er en større evalueringer af vores samlede skole-og fritidstilbud. 

Evalueringen foretages ud fra spørgeskemaer til forældrene. Dette for at lave målinger af skolens gennerelle virke, forældrenes holdninger samt elevernes udbytte af deres skolegang. Dette både dannelses- og uddannelsesmæssigt. Ligeledes laves der evalueringer via en spørgeskemaundersøgelse vedrørende skolens fritidstilbud.

 

Evaluering på undersøgelse fra 2017

Konklusion på vores spørgeskemaundersøgelse

Vores spørgeskemaundersøgelse fra tiden op med sommerferien er nu endelig færdigbehandlet i bestyrelsen og i pædagogisk udvalg.

Undersøgelsen er besvaret af 117 ud af 205 elever, hvilket er en besvarelse på 57% af skolens elever. Vi vurderer, at en besvarelse af 57% af skolens børn er et godt grundlag for et validt undersøgelsesresultat. Dette også vurderet i relation til, at mange familier kan have valgt kun at svare ud fra et af deres flere børn på skolen.

Overordnet set er vi meget tilfredse med undersøgelsens resultat. Ved alle spørgsmål er skolen generelt vurderet til at lægge i intervallet mellem middel tilfreds og rigtig meget tilfreds, hvilket vi finder meget tilfredsstillende. Der er kun få afvigelser fra dette generelle billede, hvormed vi anser disse som acceptable.

Vi har her valgt at fremlægge undersøgelsens resultater (se nedenfor). I denne fremlægning har vi udeladt at fremlægge kommentarer og underbyggende udsagn. Dette har vi gjort for at bevarer anonymiteten i undersøgelsen og for ikke indirekte eller direkte at lægge relationer eller henviste personer til last.

Alle udsagn og kommentarer er blevet gennemlæst, sammenholdt og vurderet i et samlet hele af bestyrelsen. Ved denne vurdering har der ikke være noget entydigt billede af, at noget på skolen samlet set var utilfredsstillende eller i særlig grad burde kvalificeres.

Der var dog flere besvarelser, der gerne så, at vikardækningen blev optimeret. Dette er der sidenhen blevet handlet på, idet flere af vores prioriteringer i den forbindelse synes at have været misforstået. Skolen har generelt en meget høj vikardækningsgrad, og der er kun meget få timer der aflyses.

Skolens vikardækning varetages desuden af kvalificerede vikarer, som er tæt tilknyttet huset over en længere periode. For at imødekomme evt. misforståelser og for at informere om, hvorledes vi arbejder og prioriterer vores vikardækning, har vi efterfølgende valgt at informere nærmere om vores vikardækning og vores politik herom i vores ugebrev. Vi håber herved, at have imødekommet evt. misforståelser.

Skolen bestyrelse og ledelse har med undersøgelsen fået et godt indblik i forældrenes billede af skolen virke. Alle besvarelser, udsagn og kommentarer vil derfor også blive taget med i det fremtidige drøftelser og prioriteringer for skolen.

Tak til alle jer der tog jeg tid til at bevare spørgsmålene og til at hjælpe skolen til at blive endnu bedre.          

Se resultatet her:

http://lyngbjerggaardskolen.skoleporten.dk/sp/p570281/file/Fullscreen/f21079bb-0798-4291-9bfa-b5b6188ab065

 Ledelsen

 

Tidligere fokusområder:

Fokusområde for evaluering 2016:

Evaluering af skolens undervisning ud fra 2 timers overværelse af alle læreres undervisning forud for udviklingssamtalen. Dette med henblik på at sparre med lærerne om god undervisning og om eventuelle udviklingsområder.  

 

Fokusområde for evaluering  2015:

Evaluering af skolens samlede undervisningsmiljø ud fra en spørgeskemaundersøgelse for alle skolens elever

 

Fokusområde for evaluering 2014:

Evaluering af 9.klasses samlede skoleforløb på Lyngbjerggårdskolen ved hjælp af en

spørgeskemaundersøgelse for elever og forældre