Engelsk

Der undervises i engelsk på 3. – 9. klassetrin.

1. - 4. klasse

Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra danskundervisningen har kunnen, viden og erfaringer med hensyn til kommunikation, sprog og sprogbrug, læringsstrategier samt forståelse for deres omverden.

Hovedvægten lægges på det mundtlige arbejde. Gennem legeprægede aktiviteter opbygges elevernes sproglige selvtillid. Eleverne skal hjælpes til aktivt at konstruere mening gennem sammenkædning af sprog og handling.

Emneområderne skal dels være konkrete og virkelighedsnære, dels appellere til elevernes fantasi.

Det er centralt, at læreren taler engelsk til eleverne fra starten, da det er et vigtigt element i opbygningen af kommunikationsfærdigheder. Læreren skal tilpasse sit sprog til aldersgruppen og anvende kropssprog og mimik som vigtige elementer for elevernes forståelse.

Læs mere om komptetenceområderne i faget engelsk

5. - 7. klasse

Der er fokus på emner fra elevernes hverdag og interesseområder. Gennem mundtlig og skriftlig kommunikation videreudvikles deres kommunikationsfærdighed og sproglige bevidsthed.

Det mundtlige arbejde udgør stadig den største del af arbejdet med sproget, men det er vigtigt, at skriftsproget understøtter mundtligheden. Samtidig opbygges det skriftlige arbejde langsomt som et selvstændigt kommunikativt redskab.

Faglig læsning i engelsk introduceres i 5. klasse, således at der bygges på den viden, eleverne har fra dansk og de andre fag.

Undervisningen skal foregå på engelsk.

Læs mere om komptetenceområderne i faget engelsk

8. - 9. klasse

 

Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget bruges fortsat som kommunikationsmiddel, men med øget fokus på formål, præcision og nuancering. Det skriftlige arbejde skal nu have større fokus som et selvstændigt kommunikativt redskab.

Undervisningen skal foregå på engelsk og skal forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet.

Eleverne skal efterhånden kunne arbejde mere selvstændigt og med større grad af medbestemmelse.

Læs mere om kompetenceområderne i faget engelsk