Regler og rammer for afviklingen af afgangsprøverne
Praktiske oplysninger ved de skriftlige prøver på Lyngbjerggårdskolen

Før prøven begynder:

 • Det er vigtigt, at du møder i god tid, senest 10 min. før. Kommer du for sent, betyder det, at du ikke kan være sikker på at kunne deltage i prøven.
 • I prøvelokalet er din plads forsynet med dit navn og prøvenummer.
 • Prøvelokalet vil blive åbnet 10 minutter før prøvens start.
 • Vær opmærksom på, at du må klargøre dine ting inden prøven starter, også computeren.
 • Vær opmærksom på, at du selv skal have skriveredskaber med til prøven.
 • Medbring ikke andet end det der er tilladt for det enkelte fag (se omdelte folder).
 • Du får udleveret papir af de tilsynsførende, og alt det prøvepapir til kladde og indskrivning, som du ønsker
 • Det er vigtigt, at du husker, at alt det papir, du har fået udleveret, ligger fladt på bordet.
 • På forsiden af hvert ark papir, som du får udleveret, skal du skrive dit navn og prøvenummer, skolens navn og opgavens art.
 • Med hensyn til dansk retstavning vil du blive orienteret om prøvens form før prøvens start.
 • Ved dansk skriftlig fremstilling læses alle opgavernes overskrifter højt, efter at opgaverne er udleveret.
 • Der må ikke ryges i prøvelokalet, og du må heller ikke medbringe mobiltelefon eller andre elektroniske hjælpemidler, der gør det muligt at udveksle oplysninger med andre.
 • Ud over dine hjælpemidler må bøger, taskemapper eller lignende ikke være i lokalet.

Selve prøven:

 • Skolelederen eller dennes stedfortræder vil før prøvens begyndelse læse højt, hvad der er skrevet på opgavekuverten om prøvens og opgavens art, ugedag, dato og klokkeslæt.
 • Ved prøvens start deler de tilsynsførende opgavesættet med eventuelle bilag ud.
 • Opgavesættene må ikke bringes ud af prøvelokalet, inden prøven er afsluttet.
 • Du må ikke på nogen måde have kontakt til andre elever eller forstyrre andre ved lyde eller lign.
 • Kontakt med en tilsynsførende skal ske ved håndsoprækning.
 • Prøvelokalet må ikke forlades, før opgavebesvarelsen med eventuelle kladder og alle ønskede oplysninger er afleveret.
 • Toiletbesøg kan kun ske ved henvendelse til en tilsynsførende.
 • Hvis en prøve varer 3 eller 4 timer, vil du få at vide, hvornår der er 1 time, ½ time og 10 minutter tilbage af prøvetiden.
 • Prøven er færdig på det fastsatte tidspunkt, og det er en god ide, at udnytte tiden fuldt ud.
 • Alle opgavebesvarelser må indskrives med blyant.
 • Eleven afgør selv hvilke ark, der skal indgå i bedømmelsen. Alle ark nummereres og det samlede antal ark noteres på hver side.
 • I det sidste kvarter før prøvens udløb må ingen forlade sin plads. Alle bliver siddende til prøvens ophør og må ikke kommunikere med hinanden.
 • Prøven er færdig på det fastsatte tidspunkt, hverken før eller senere.

Når prøven afsluttes:

 • Ved aflevering skal der kontrolleres, at alt er afleveret og rigtigt sorteret i aflevering og kladde. Dette gøres i samarbejde med en af de tilsynsførende, der ligeledes skal skrive sit navn på forsiden af besvarelsen samt på eventuelle bilag.
 • Du afgør selv hvilke ark der skal indgå i bedømmelsen. Alle ark nummereres og det samlede antal ark noteres på hver side.
 • Hvis prøvetiden er udløbet kan du beholde opgavesættet.
 • Der må ikke skrives klokkeslæt på opgavesættet.

Praktiske oplysninger ved de mundtlige/praktiske prøver på Lyngbjerggårdskolen

 • Det er vigtigt, at du møder i god tid, senest 10 min. før. Kommer du for sent, kan det betyde, at du ikke må deltage i prøven.
 • Vær opmærksom på hvor prøven foregår og hvornår du skal ind til prøve (møderække og folder omdeles)
 • Vær opmærksom på, at du selv skal have skriveredskaber med til prøven.
 • Medbring ikke andet end det der er tilladt for det enkelte fag (folder omdeles).

Følgende er skrevet pga. bekendtgørelse nr. 351 af 19/5 2005

Konsekvenser ved sygdom
Jf. §8 En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, gives mulighed for at aflægge prøven snarest muligt (Det vil sige i den nærmest følgende prøvetermin. Dog kan de mundtlige/praktiske sygeprøver, hvis det er muligt, afholdes indenfor den aktuelle prøvetermin).

Stk. 2. Hvor prøven består af to eller flere dele, hvori der gives en karakter for hver del, aflægger eksaminanden kun prøve i den del, som ikke er gennemført. Dette gælder, uanset om de enkelte karakterer indregnes i én samlet karakter for prøven.

Stk. 3. Institutionens leder kan bestemme, at sygeprøve gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister.

Tilladte hjælpemidler
Jf. § 14. Anvendelse af hjælpemidler under en prøve er tilladt, medmindre der i reglerne for de enkelte uddannelser er fastsat begrænsninger i brugen heraf, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte begrænsning i adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler, herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde.

Hvornår begynder en prøve
Jf. § 15. En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

Konsekvenser ved at komme for sent
Jf. § 16. En eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, betragtes som udeblevet, og vedkommende har ikke krav på at deltage i prøven. Institutionens leder kan dog tillade eksaminanden at deltage, hvis det anses for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionens leder finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed. Prøvetiden forlænges ikke. Institutionens leder kan dog i særlige tilfælde bestemme, at prøvetiden forlænges.

Stk. 2. En eksaminand, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven, men kan, hvis institutionens leder finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, få tilbud om at komme til prøve på et senere tidspunkt.

Særlige prøvevilkår
Jf. § 17. Institutionens leder tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Nærmere regler om elever med særlige behov ved folkeskolens afsluttende prøver er fastsat i bilag 3.


Konsekvenser ved at skaffe sig eller yde uretsmæssig hjælp
Jf. § 19. En eksaminand, som ved en prøve gribes i utvivlsomt at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp eller i et utvivlsomt forsøg herpå, eller som ved en prøve har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.

Stk. 2. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder ordens- og eksamensreglerne, jf. § 6,
stk. 3 og 4, kan af institutionens leder bortvises fra prøven.

Stk. 3. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionens leder. Bliver formodningen bekræftet, bortvises eksaminanden af institutionen fra den pågældende prøve.

Stk. 4. Bortvisning fra en prøve efter stk. 1-3 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøve på ny. En sådan prøve afholdes, for så vidt angår prøver i en gymnasial uddannelse eller afsluttende prøver i folkeskolen, i den efterfølgende termin december-januar eller maj-juni.

Klageprocedure og klagefrister
Jf.§ 44. Klage over forhold ved prøver i de gymnasiale uddannelser, ved almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning indbringes af eksaminanden til institutionens leder. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Hvis klageren er undergivet forældremyndighed, kan klagen tillige indgives af forældremyndighedens indehaver.

Stk. 2. Klage indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde.
Stk. 3. Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse.
Jf.§ 45. Klage indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre:

1) Eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende og disses forhold til uddannelsens mål og krav.
2) Eksamensforløbet.
3) Bedømmelsen.

Stk. 2. Institutionen indsender klager over eksaminationsgrundlaget, jf. stk. 1, nr. 1, til Undervisningsministeriet, hvis opgaven ved prøven er stillet af ministeriet.
Jf.§ 46. Institutionens leder afgør, om klagesagen skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen skal være skriftlig og begrundet. Skal sagen fremmes, forelægger lederen straks klagen for eksaminator og censor(er) med anmodning om en udtalelse inden for en nærmere angivet frist på normalt højst 2 uger.

Stk. 2. Institutionens leder forelægger udtalelserne for klageren, der gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en frist på normalt 1 uge.
Jf.§ 47. Institutionens afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på
1) ny bedømmelse (ombedømmelse),
2) tilbud om ny prøve (omprøve) eller
3) at klageren ikke får medhold.

Stk. 2. Afgørelsen meddeles hurtigst muligt klageren og eventuelle andre berørte eksaminander, jf. § 41, stk. 2. Institutionen orienterer eksaminator og censor om afgørelsen.
Jf.§ 48. Institutionen kan kun træffe afgørelse om ombedømmelse eller omprøve, når der foreligger særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlige proceduremæssige mangler.


Skolens retningslinier vedr. forstyrrende adfærd og medbringelse af madvarer
I enhver prøvesituation på skolen tilstræbes det, at eksaminanden tilbydes de bedst mulige vilkår. Skolen tilføjer derfor følgende retningslinier til de af undervisningsministeriets udarbejdede rammer for prøvesituationen:

Forstyrrende og/eller støjende adfærd tolereres på ingen måde, og kan af institutionens leder eller dennes stedfortræder føre til bortvisning fra prøven.
Det er helt i orden at medbringe drikkelse og en lille madpakke til den skriftlige eksamen. Slik er normalt ikke tilladt på skolen, men det tillades hermed at man kan medbringe lidt slik til den skriftlige prøvesituation. Alt skal dog nydes under hensyn til de øvrige eksaminander. Sker dette ikke kan det medføre bortvisning fra den pågældende prøve


Skolens regel- og aftalesæt vedr. brug af computer ved skriftlige prøver
Eleven kan anvende computer ved prøverne, hvis vedkommende har opnået fortrolighed med og selvstændigt har arbejdet med computer og relevante programmer. ( Aftal med din lærer om dette er tilfældet !)

Eleven og elevens forældre skal være bekendt med skolens regler for brug af computer, hvormed eleven skal have afleveret en skriftlig bekræftelse på, at dette er tilfældet, inden prøver starter. Bekræftigelsen afleveres til klasselæreren.

Eleverne skal sidde i en afstand, så de ikke har mulighed for at læse hinandens skærmtekst.

Eleven har mulighed for at udskrive udkast til besvarelser undervejs.

Prøvens varighed er den samme uanset brug af computer.

Alle sider i udskrift skal være forsynet med elevens navn, nr. iflg. karakterlisten, skolens navn, prøvens art, klasse og side. Disse oplysninger skal være skrevet i et sidehoved og en sidefod og må laves før prøvens start. Eleven skal selv være i stand til at lave dette på arkene. Ved aflevering forsyner eleven alle ark med en underskrift.

Hvis der anvendes disketter, skal disse være tomme ved prøvens start.

Anvendelse af andre programmer, filer eller disketter end de aftalte, opfattes som uretmæssig at skaffe sig hjælp. Ligeledes betragtes det som snyd, hvis man elektronisk sender eller henter oplysninger hos kammerater og/eller nettet.

Eleven har selv ansvaret for lagring af tekst (at gemme).

Skolen er uden ansvar, hvis der opstår strømsvigt eller andre uløselige tekniske vanskeligheder, og herefter skal prøven fortsætte uden brug af computer (altså med alm. håndskrift).

Hvis eleven bruger egen computer, gælder følgende særregler:
Egen computer betyder samtidigt egen printer, kabler, stik, ledninger o. lign.

Arbejdspladsen etableres af eleven skoledagen før prøvens afholdelse – her samarbejdes med GP.

Skolen er uden ansvar for privat computergrej der mistes/beskadiges som følge af hærværk, tyveri, alm. brug o.l.

Eleven skal som hovedregel selv være i stand til at løse tekniske problemer.

Der må ikke ligge gamle prøvesæt, opgaver, skabeloner o.lign. på maskinens harddisk som med fordel kan benyttes til eksamen. Der foretages stikprøver af de medbragte computere.

Ethvert brud på ovennævnte aftale vil medføre bortvisning fra pågældende prøve