Hvad er et forældreråd?

Som en del af et godt og velfungerende skole/hjem samarbejde opfordrer skolebestyrelsen til, at der oprettes klasseforældreråd i samtlige af skolens klasser.

Spørgsmålene vil så naturligvis melde sig: Hvad er et klasseforældreråd? Hvad skal man med et klasseforældreråd ? Hvad kan man i et klasseforældreråd ?

Klasseforældrerådet repræsenterer forældrene fra den enkelte klasse og er klasselærerens bindeled til forældregruppen og samarbejdspartnere ved planlægningen af bl.a. arrangementer, forældremøder og drøftelser vedrørende klassen. Endvidere er det ofte klasseforældrerådet der bakker op om det gode miljø i klassen ved at arrangere sociale arrangementer for klassen og /eller for klassens forældre. Klasseforældrerådet er fungere derfor som initiativtager og inspirator for skabelsen og vedligeholdelsen af det gode klassemiljø.

Klasseforældrerådene indgår også som et vigtigt samarbejdsorgan i forhold til skolen generelt og er skolebestyrelsens naturlige kontakt til forældrene. Skolens næstformand er forældrerådenes kontaktperson.